Kulturminner i norsk petroleumsvirksomhet Kulturminner i norsk petroleumsvirksomhet

Våren 2005 startet Norsk Oljemuseum arbeidet med å gjennomføre en helhetlig kartlegging og evaluering av kulturminneverdier på norsk kontinentalsokkel. Planen ble avlevert 3. mars 2010.
Museet arbeidet aktivt overfor både industri og myndigheter med å formulere innholdet i prosjektet «Kulturminner i norsk petroleumsvirksomhet». Kostnadsrammen for prosjektet var på 2,8 mill kroner. Prosjektet ble finansiert gjennom øremerkede tilskudd fra Oljeindustrien Landsforening, Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

Hovedbegrunnelsen for å initiere kulturminneprosjektet var det behovet for overblikk over sektoren som meldte seg gjennom museets arbeid med «Kulturminne Ekofisk«. Dokumentasjonsprosjektet om Ekofiskfeltet var et nybrottsarbeid innenfor dokumentering av teknisk-industrielle kulturminner i Norge. Prosjektet aktualiserte spørsmålet om hva slags nasjonal visjon som skal ligge til grunn for en helhetlig vurdering av kulturminneverdier innen petroleumssektoren.

Prosjektet «Kulturminner i norsk petroleumsvirksomhet» resulterte i en kulturminneplan for sektoren som presenterer et utvalg av anlegg og installasjoner som har nasjonal verdi som kulturminner. Planen skal gi grunnlag for prioritering av anlegg i det videre arbeidet med å dokumentere oljevirksomheten for ettertiden.

«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.»
(Kulturminneloven – definisjon av kulturminne)

Les planen her: Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Olje og gassfelt i Norge bokforside nett