Vedtekter Vedtekter

Vedtektene ble vedtatt av Norsk Oljemuseums styre 25.03.2003

§ 1. Navn og sete
Stiftelsens navn er Norsk Oljemuseum. Museet er en selveiende institusjon med sete i Stavanger. Nybygg ble etablert på Kjeringholmen i mai 1999.

§ 2. Formål
Museet er et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskaper til allmennheten om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn. Museet skal: · samle materiale og bruke dette til forskning om petroleumsvirksomheten og dens virkninger på det norske samfunn, teknisk, økonomisk, sosialt, politisk og kulturelt, samt drive selvstendig forskning på disse områdene og stille sitt materiale til disposisjon for andre interesserte.  · drive utstillings-, publiserings- og annet undervisnings- og opplysningsarbeid om petroleumsvirksomheten, dens naturgitte, historiske og tekniske forutsetninger og om dens virkninger på det norske samfunnet.  Museet skal arbeide etter de faglige og etiske retningslinjer som er gitt av det internasjonale museumsforbundet (ICOM).

§ 3. Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr. 500.000,-.

§ 4. Styret
Museets virksomhet ledes av et styre på åtte medlemmer med personlige varamedlemmer som rekrutteres på følgende måte:

a) Ett medlem oppnevnes av Olje- og energidepartementet

b) Ett medlem oppnevnes av Rogaland Fylkeskommune

c) Ett medlem oppnevnes av Stavanger kommune

d) Ett medlem velges av og blant de ansatte ved museet

e) To medlemmer med bakgrunn fra kultur/utdanning/forskning

f) To medlemmer med bakgrunn fra petroleumsbransje/næringsliv

Styremedlemmene under punktene a), b) og c) oppnevnes for fireårsperioder som faller sammen med kommunevalgperiodene. Styremedlemmet under punkt d) velges for toårsperioder. Styremedlemmene under punktene e) og f) oppnevnes for fireårsperioder, men likevel slik at to nye medlemmer velges annethvert år.
De fire styremedlemmene under punktene e) og f) har i fellesskap, og i samråd med styrets øvrige medlemmer, ansvar for å oppnevne sine etterfølgere med personlige varamedlemmer.

Ingen kan sitte som styremedlem mer enn åtte år sammenhengende.

Styret velger selv leder og nestleder for to år om gangen. Styret kan oppnevne andre utvalg og komiteer. To styremedlemmer eller direktøren kan kreve at det blir avholdt styremøte. Styret fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen, eller i dennes fravær nestlederen, dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Museets direktør, eller den som fungerer i dennes sted, er sekretær for styret og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§ 5. Styrets ansvarsområde

Styrets oppgave er:

· å ivareta museets interesser, forvalte dets midler og arbeide for å fremme dets formål i overensstemmelse med vedtektene
· å behandle og godkjenne årsmelding, revidert regnskap og budsjett
· å ansette direktør og fastsette dennes lønn og stillingsinstruks
· å gi retningslinjer for den daglige drift
Styreleder og direktør i fellesskap har bindende signatur på vegne av stiftelsen.

§ 6. Vedtektsendring, omdanning og oppløsning
Spørsmål om endring i stiftelsens vedtekter eller søknad om omdanning skal redegjøres for i innkalling, og avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i styremøtet. Gjelder forslaget søknad om oppløsning av stiftelsen, kreves 3/4 flertall i to på hverandre følgende styremøter.

I tilfelle oppløsning, tilfaller museets samlinger og øvrige aktiva Norsk Teknisk Museum og Stavanger Museum etter avtale mellom disse og endelig avgjørelse ved vedkommende fagdepartement.